picpicpicpicpicpic

ชื่อบทความ
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง
สมศรี บัวอาจ,2551
หมวดงานวิจัย
งานวิจัย
เอกสารวิชาการ:
ดาวน์โหลด
บทนำ
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ... ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและแบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่น ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาก่อนและหลังสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน แบบแผน การวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 4 แผน และแบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีลักษณะของการจัดที่ใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม แล้วผสมผสาน (บูรณาการ) ปัญญาทั้ง 8 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ชื่อแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วันเดือนปี ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 สวน คือ สาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์สำคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการจัดกิจกรรม โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 2. พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลับหน้าแรก